Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Manfred Röseler

Mi vár rám, ha meghalok?

Manfred Röseler befasst sich mit einer grundlegenden Frage: Was kommt nach dem Tod? Dem Menschen ist die Ewigkeit ins Herz gelegt, sodass jeder in gewisser Art und Weise weiß, dass das Leben mit dem Tod nicht vorbei ist. Doch sollte man sich bei dieser Frage nicht auf bekannte Persönlichkeiten stützen, eine sichere Antwort kann nur Gott geben. Und Gott spricht in seinem Wort von nur zwei Wegen: Dem Breiten, der ins ewige Verderben führt und dem Schmalen, der in die Herrlichkeit führt. Durch Jesus Christus können wir auf den schmalen Weg in die Herrlichkeit kommen, wozu Manfred Röseler auch die Leser einladen möchte.

8 Seiten, Best.-Nr. 26-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Mi vár rám, ha meghalok?

Körülöttünk gyors tempóban változik az élet. Mindennap rengeteg a dolgunk, ez pedig arra kényszerít, hogy a jelenre koncentráljunk. `Ugyan kinek van arra ideje, hogy a túlvilág dolgaival foglalkozzon?!´ Ily módon gyakran elfojtod magadban a halállal és az örökkévalósággal kapcsolatos kérdéseidet. Még idősebb emberek előtt is tabunak számítanak ezek a témák. Aki azonban e kérdések elől kitér, az elköveti élete legnagyobb ballépését.

Nálunk a tények számítanak. Tulajdonképpen tudhatsz-e valami biztosat a halál utáni életről? A Bibliában olvassuk, hogy Isten az örökkévalóság tudatát minden ember szívébe beleültette (Prédikátor 3,11). Minden ember szívében, de mindenképpen a lelke mélyén, a tudatalattiban ott van egy belső ismeret arról, hogy a halál után az élet nem ér véget. Érdekes, földünkön nem létezik olyan nép, amelynél a halál utáni életben való hit ne lenne megtalálható. Minden vallás abból indul ki, hogy az ember, halála után, tovább él.

Bizonyosság a jövőt illetően

Számos elképzelés és vélekedés van, milyen is lehet a halál utáni élet. Ne kövesd el azt a hibát, hogy népszerű személyiségek nézeteire hagyatkozol. Ők is tévedhetnek. A jövővel kapcsolatban csak a Teremtőtől kapsz megbízható útmutatást, mert Ő alkotott és ismer téged, és maga is örökkévaló. Egyedül az élő Isten tud tehát megbízható tényeket mondani a múltunkról, a jelenünkről és a jövőnkről.

Isten a világ teremtése óta újra és újra szólt hozzánk, emberekhez. Szavakkal és tettekkel jelentette ki magát. Ezt számtalan ember megtapasztalta a legkülönfélébb módon. Isten hozzád szóló üzenete egyértelmű és teljesen megbízható formában a Bibliában érhető el a számodra. A Bibliára száz százalékban ráhagyatkozhatsz.

A Bibliában Isten félreérthetetlenül kijelenti, hogy a halál utáni életed közvetlen összefüggésben van a mostanival. Ezért nem mindegy, hogyan élsz ma. Ha a halállal egyszer és mindenkorra véget érne az életed, azt tehetnéd, amit akarsz, senki sem vonna felelősségre téged. Haláloddal azonban nem ér véget az életed. Isten örök életre teremtett téged. A Bibliában a Zsidókhoz írt levél 9,27-ben ez áll: „Elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik.”

Őszinte diagnózis

Isten nagyon jól ismeri az életedet. Tudja, hogyan éltél. Ismeri minden jó és minden gonosz tettedet is. A halálunkat követő ítéletben cselekedeteink szerint fog megítélni minket (Jelenések 20,12). Lenne akkor olyan ember, aki azt mondhatná, hogy soha nem vétkezett? Pál apostol a Róma 3,23-ban ezt írja: „mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.”

Bármennyire is igyekszel, hogy megjobbítsd az életedet, Isten előtt bűneidet soha sem teheted meg nem történtté. Valamennyien megszegtük Isten parancsait. A bűneset óta minden ember kiszakadt az eredeti életeleméből: az élő Istennel való szoros közösségből. Nem hisz Benne és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ez az emberek alapvető bűne. Ezért mondja az Úr Jézus: „Higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem” (János 14,1). A bűnökről pedig: „A szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúskodások és az istenkáromlások. Ezek teszik tisztátalanná az embert” (Máté 15,19-20).

Ezek szerint létezhet-e olyan ember, aki bűntelennek mondhatná magát? Egészen biztos, hogy nem! Ha úgy halsz meg, hogy nem fogadtad el Jézus Krisztustól bűneid bocsánatát, nem fogsz tudni megállni Isten ítélőszéke előtt. Az ember, bűnei bocsánata nélkül, az Istentől való örök elszakadás állapotában marad, örök kárhozat vár rá.

Ha azonban már itt a földön Jézus Krisztusra bíztad magad, és hit által elfogadtad az Úr Jézus Krisztus váltsághalálát – és így bűnbocsánatot kaptál –, akkor az örök élet vár rád, azaz örök dicsőség Istennél. Erről a két, egymástól nagyon különböző csoportról az Úr Jézus a Máté evangéliuma 7,13-14-ben ezt mondta:

Menjetek be a szoros kapun! Mert tágas az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatba visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják.

Az Úr Jézus itt két útról beszél: a széles és a keskeny útról. Akik a széles úton vannak, azok a végítélet, majd az örök kárhozat felé haladnak. Akik viszont az életre vezető keskeny úton járnak, azok Isten örök dicsőségébe fognak érkezni.

A dicsőség helyét úgy írja le a Biblia: ahol Isten jelen van. Ezt a helyet mennynek nevezik. Ez a harmónia, az öröm és az elégedettség helye. Itt nincs könny, szenvedés, fájdalom, szomorúság, és nincs igazságtalanság (vö. Jelenések 21,1-7).

A kárhozat helyét a Biblia a gyötrelem helyének, pokolnak is nevezi. Ott Isten nincs jelen. Ott ki-ki megkapja a maga igazságos büntetését a hitetlenségért, az önzésért, a házasságtörésért, a kicsapongó életért, minden csalásért és különösen az Istennel szembeni hűtlenségért. A kárhozat az emésztő tűz helye, ahol sírás és fogcsikorgatás lesz (vö. Jelenések 21,8; Máté 13,49-50).

Ezzel szembesülve mindenki fel kellene, hogy tegye magának a kérdést: Én melyik úton haladok? Születésedtől fogva – minden más emberrel együtt – a széles úton vagy, amely a kárhozatba visz. Bűneid elválasztanak Istentől. Isten kegyelmes beavatkozása nélkül senki sem juthat a mennybe, a dicsőség helyére.

A kimenekedés útja

Isten pontosan ismeri kétségbeejtő helyzetedet. Tud arról a problémáról, amelyet a hitetlenséged és a bűneid okoznak. Ezért irgalmas szeretetéből elkészítette számodra a kiutat, hogy megszabadítson ebből a nyomorúságból: Jézus Krisztusban van a megoldás. Ő, az Isten Fia, magára vállalta bűneid büntetését, mert szeret téged. Ő bűnhődött helyetted, amikor a Golgota keresztjén meghalt érted, amint Ézsaiásnál olvashatod: „Pedig betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És Ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg” (Ézs 53,4-5).

A feltámadott Jézus Krisztus felkínálja neked a bűnbocsánatot és az örök életet Istennél. Rajtad múlik tehát, hogy ezt az ajánlatot elfogadod-e vagy sem.

Kedves Olvasóm, Te melyik úton haladsz? A széles úton, amely a kárhozatba visz, vagy a keskeny úton, amely az örök életbe vezet? Van lehetőséged változtatni! Erről az Úr Jézus a Máté evangéliuma 7. fejezetében szól. Elhagyhatod a széles utat, és rátérhetsz a keskeny útra. Ezért mondja: „Menjetek be a szoros kapun!” A kapu az Úr Jézus, saját maga. Ő mondja: „Én vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át (általam) megy be, megmenekül” (János 10,9).

Sokan azt gondolják, hogy nincs szükségük Jézus Krisztusra ahhoz, hogy a mennybe jussanak. Azt gondolják, hogy valamikor minden ember üdvözülni fog, függetlenül attól, hogyan élt. Ez az elképzelés a Biblia alapján tarthatatlan. Csak azok kerülnek a mennybe, akik szívből megtértek az Úr Jézushoz. A „széles útról” csak az térhet a „keskeny útra”, aki már bement a „szoros kapun” – személyesen segítségül hívta az Úr Jézus Krisztust, mint Megváltóját.

Mások jónak tartják magukat, és azt gondolják, hogy Isten elégedett velük, és ezért a mennybe fognak jutni. Nem veszik azonban figyelembe, hogy már egyetlen egy bűn elég ahhoz, hogy elválasszon minket Istentől. Ő igaz és szent. Isten nem tűrhet meg a mennyben egyetlen egy bűnt sem. Szentségének tisztességes életvitellel senki sem tehet eleget. Ezért mindenkinek a Jézus Krisztus által felkínált megoldásra van szüksége.

Mit vár tőled az Úr Jézus?

Ő azt várja, hogy térj le a széles útról, menj át a szoros kapun, és járj a keskeny úton. A Bibliában, a Cselekedetek könyve 3,19-ben ezt olvassuk: „Tartsatok bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek!”

A Biblia a megtérés fogalmával jelöli azt, amikor letérsz a széles útról, és rátérsz a keskeny útra. Amikor az ember megtér, megbánja bűneit és elfordul azoktól, majd minden bűnéért bocsánatot kér az Úr Jézus Krisztustól. Így, hit által befogadja Őt az életébe, és a továbbiakban az életét Őrá bízza (vö. János 1,12 és 3,16). Ha meg akarsz térni most, akkor imádságban fordulj az Úr Jézushoz. Hittel és egész szívvel mondd el Neki a következő imádságot:

Úr Jézus, köszönöm, hogy szeretsz, és ezért meghaltál értem a Golgota keresztjén. Köszönöm, hogy ott magadra vetted a bűneimet és bűnhődtél azokért, és így elégtételt szereztél értük. – Beismerem, hogy bűnös vagyok, hogy vétkeztem Isten és emberek ellen, de most kérlek, bocsásd meg minden bűnömet. Rád bízom további életemet, és most szívembe fogadlak, legyél Te annak az Ura. – Most megtérek hozzád, Tiéd akarok lenni, és egész életemben Téged szeretnélek követni. – Köszönöm, hogy irgalmadból meghallgattál, bár nem érdemeltem meg, elfogadtál, és én mostantól Isten gyermeke lehetek. Ámen.

Döntéseddel – amit imádságodban fejeztél ki – megtértél az Úr Jézushoz. Elhagytad a széles utat, amely a kárhozatba visz. Már a keskeny úton vagy, amely a mennybe vezet. Tudhatod, hogy Istennél az örök dicsőség vár rád. Most azt javaslom, folytasd az imádkozást, és köszönd meg az Úr Jézus Krisztusnak, hogy minden bűnödet megbocsátotta, és Isten gyermekévé fogadott. Csodálatos jövő vár rád! Már nem kell félned a haláltól. Mindezt megköszönheted Neki.

Miután Jézus Krisztus mellett döntöttél, feltámad benned a vágy, hogy Istent és akaratát egyre jobban megismerd. Ha olvasod a Bibliát, Isten Szavát, Ő a Biblia által szól hozzád! – Fontos, hogy imádkozz. Az imádság által te beszélsz Istennel. – Az Úr Jézussal való új életedet segíti, ha más keresztyénekkel is közösségbe kerülsz. Ezért csatlakozz egy olyan keresztyén gyülekezethez, ahol a Bibliát tisztelik, és mint Isten hozzánk szóló üzenetét hirdetik. – Isten áldása nyugodjon meg rajtad, az Ő akarata teljesedjen be az életedben! Mától kezdve az Ő oltalma alatt vagy.

Manfred Röseler