Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Traktate

Prof. Dr. Werner Gitt

Az evolúció cáfolata a természeti törvények alapján

Viele Menschen gehen davon aus, dass das Leben auf der Erde durch Evolution entstanden ist und meinen, dass dies wissenschaftlich bewiesen sei. Anhand der Naturgesetze der Information stellt Prof. Dr. Werner Gitt sechs Schlussfolgerungen auf, die eindeutig die Möglichkeit der Entstehung des Lebens durch Evolution ausschließen.

"Die stärkste Argumentation in der Wissenschaft ist immer dann gegeben, wenn Naturgesetze angewandt werden, um einen Vorgang oder eine Idee zu begründen oder auch zu widerlegen. In allen Lebewesen finden wir eine geradezu unvorstellbare Menge an Information, die unbedingt erforderlich ist für die Baupläne der Individuen und für die Steuerung aller komplexen Vorgänge in den Zellen. Mit Hilfe der Naturgesetze der Information werden wir nachweisen, dass jegliche Information, und damit auch die biologische Information, einen intelligenten Urheber benötigt."

10 Seiten, Best.-Nr. 131-24, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Az evolúció cáfolata a természeti törvények alapján
Az információ természeti törvényei, és ami ezekből következik 

A legerősebb tudományos érvek akkor vannak a kezünkben, ha természeti törvényeket használunk egy folyamat vagy elmélet alátámasztására vagy akár cáfolatára. Az élőlényekben elképzelhetetlen mennyiségű információ található, amely feltétlenül szükséges az egyed kifejlődéséhez és a sejtekben zajló komplex folyamatok irányításához. Az információ természeti törvényeinek segítségével be fogjuk bizonyítani, hogy bármilyen információról, akár biológiai információról van is szó, annak mindig van egy intelligens Adója.

Mi értünk természeti törvényen?

Természeti törvényről akkor beszélünk, ha megfigyelhető világunkban a felállított szabályok általános érvényessége megismételhetően újból és újból megerősíthető. A tudományban a természeti törvényeknek van a legnagyobb érvényessége, mivel

 • nem ismernek kivételt,
 • arra a kérdésre adnak választ, hogy egyáltalán lehetséges-e egy elgondolt folyamat,
 • mindig is léteztek, mégpedig függetlenül attól, hogy az ember már felfedezte-e és megfogalmazta-e őket,
 • mindig sikeresen alkalmazhatók még ismeretlen esetekre is.

A természeti törvények közé normál esetben a fizikai és kémiai törvényeket soroljuk. Aki azt gondolja, hogy világunk pusztán anyagi mennyiségekkel leírható, az korlátok közé szorítja az észlelés lehetőségeit. A nem-anyagi mennyiségek, pl. az információ, az akarat és a tudat szintén a valóság részei. A nem-anyagi mennyiségekre vonatkozó természeti törvények ugyanolyan szigorú kritériumoknak felelnek meg, mint az anyagi mennyiségekre vonatkozók, és ezért a segítségükkel levont következtetések ugyanolyan bizonyító erővel rendelkeznek.

Az információ definíciója és természeti törvényei

Ahhoz, hogy az információ természeti törvényeit le tudjuk írni, és egy ismeretlen rendszert elemezni tudjunk, jól megfogalmazott és pontos definícióra van szükségünk.

Információról mindig akkor beszélünk, ha egy megfigyelhető rendszeren belül a következő öt, hierarchikus szint mindegyike előfordul: statisztika, szintaxis (kód, nyelvtan, szókincs), szemantika (jelentés), pragmatika (cselekvés) és apobetika (célkitűzés, eredmény).

Az információ négy természeti törvénye (ITT) a következő:

ITT-1: Anyagi mennyiség nem hozhat létre nem-anyagi mennyiséget.

ITT-2: Az információ nem-anyagi mennyiség.

ITT-3: Statisztikai folyamatokban (= intelligens irányítás nélküli folyamatok) nem keletkezhet információ.

ITT-4: Információ csak intelligens Adó révén keletkezhet. Az intelligens Adónak öntudata és saját akarata van, kreatív, önállóan gondolkodik, és célirányosan cselekszik.

A következőkben az információ természeti törvényeinek segítségével jelentős következtetéseket fogunk levonni:

Hat messze ható következtetés

Miután megismertük az információ természeti törvényeit, célirányosan és hatékonyan használhatjuk őket arra, hogy messze ható következtetéseket vonjunk le. Mivel azonban kérdéseink meghaladják a tudományosan lehetséges válaszokat, egy magasabb rendű információforrásra is szükségünk van, és ez számomra mint hívő keresztyén számára a Biblia. Az alábbiakban először a természeti törvények alapján levont tudományos következtetést nevezzük meg, és ehhez tesszük hozzá a Biblia kijelentését, amely megerősíti vagy akár meg is haladja a tudományos eredményt.

K1 következtetés:

Mivel az élet valamennyi formájában megtalálhatunk egy kódot (DNS-, ill. RNS-molekulák) és az információ egyéb síkjait is, egyértelmű, hogy az információ definíciójának hatókörén belül mozgunk. Így levonhatjuk a következtetést: itt léteznie kell egy intelligens Adónak! (ITT-4 alkalmazása)

Mivel nem létezik olyan, megfigyelés vagy kísérlet útján bizonyított folyamat, amelynek során önmagától keletkezhet információ az anyagban, ez a következtetés az élőlényekben megtalálható összes információra is érvényes. Ezért ITT-4 értelmében itt is kell lenni egy intelligens Adónak, aki a programokat írja. Így K1 következtetés egyúttal Isten létének bizonyítéka, és egyben az ateizmus tudományos cáfolata.

K2 következtetés:

A DNS-molekulában kódolt információ messze meghaladja az összes jelenleg rendelkezésre álló emberi technológiát. Miután ember nem jöhet szóba Adóként, az Adót látható világunkon kívül kell keresnünk. Következtetésünk tehát: az Adónak nem csupán rendkívül intelligensnek kell lennie, hanem végtelenül sok információval és végtelen intelligenciával is kell rendelkeznie, vagyis mindentudónak kell lennie. (ITT-1 és ITT-4 alkalmazása)

Tételezzük fel, hogy ez az Adó (Első Mozgató, Teremtő, Isten) intelligenciájában korlátozott. Ebben az esetben szüksége van egy felettes istenre, akinek még több információja van, és akitől tanult. Ha ennek a felettes istennek is tanítóra van szüksége, akkor végtelen sok istenhez jutunk, akiknek a sorában az utolsónak az ismeretek összeadódása révén korlátlan tudása lenne, tehát mindentudó volna. Ezzel logikailag azonos értékű alternatíva, ha csak egyetlen Isten létét feltételezünk. Ekkor azonban Neki végtelenül intelligensnek kell lennie, és végtelenül sok információval kell rendelkeznie. Tehát mindentudónak kell lennie.

A második alternatívát tanítja a Biblia is. Csak egy Isten van. „Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs isten“ (Ézsaiás 44,6). Ha ez az Isten mindentudó (K2!), akkor a jelen, a múlt és a jövő minden dolgát ismeri. Ha pedig mindent ismer, az idő korlátait meghaladóan is, akkor neki magának örökkévalónak kell lenni! Ez a gondolat szerepel is a Zsoltár 90,2-ben, az Ézsaiás 40,28-ban és a Dániel 6,27-ben.

K3 következtetés:

Mivel az Adó

 • az információt, amelyet mi a DNS-mole­kulákban találunk meg, zseniális módon kódolta,
 • komplex biológiai gépezeteket kellett konstruálnia, amelyek dekódolják az információkat, és végrehajtják a bioszintézishez szükséges összes folyamatot,
 • és az Adónak valamennyi élőlény esetében minden egyes részletet ki kellett dolgoznia, és minden képességet be kellett programoznia,

arra következtethetünk, hogy az Adó mindezt így akarta, és hogy rendkívül hatalmasnak kell lennie.

A korábbi K2 következtetésnél a természeti törvények alapján megállapítottuk, hogy az Adónak (Teremtőnek, Istennek) mindentudónak és örökkévalónak kell lenni. Most feltesszük a kérdést, mekkora a hatalma. Ha ugyanazt a logikát követjük, mint K2-nél, arra az eredményre jutunk, hogy mindenhatónak is kell lennie.

Erről is bizonyságot tesz a Biblia: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható“ (Jelenések 1,8).

K4 következtetés:

Mivel mi emberek képesek vagyunk új információt létrehozni, ez nem származhat az anyagi részünkből (a testünkből). Ezért arra következtethetünk, hogy az embernek szükségszerűen van nem-anyagi része is (lelke, szelleme). Ez megcáfolja a materializmus eszméjét is. (ITT-1 és ITT-2 alkalmazása)

Az evolúciós és molekuláris biológia kizárólag materialista alapokon gondolkodik. Az információra vonatkozó törvények segítségével ezt a materializmust a következőképpen lehet megcáfolni. Mindnyájan képesek vagyunk új információt (pl. levélben, könyvben) – vagyis nem-anyagi jellegű mennyiséget - létrehozni. Miután az anyag erre nem képes (ITT-1), az (anyagi) testünk mellett ehhez szükség van nem-anyagi komponensre is, és ez a lelkünk. Az 1Tesszalonika 5,23-ban a Biblia igazolja ezt a következtetést: „Maga pedig a békesség Istene… őrizze meg a ti szellemeteket, lelketeket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére”. A test az ember anyagi része, míg a lélek és a szellem a nem-anyagi része.

Agy: A természettudományok terén a materialista gondolkodásmód uralkodik, ezért a kutatók a következő feltételezésből kiindulva dolgoznak: „Az agyunk az információ forrása“. Ez az elképzelés hamis, hiszen agyunk anyagi természetű, és ITT-1 szerint nem képes információt létrehozni. Így az agy nem lehet az információ forrása, csupán információt feldolgozó gépezet, még ha annak valóban rendkívül összetett is.

K5 következtetés:

Mivel az információ alapvető összetevője minden életnek, amely nem származhat az anyagból és az energiából, szükség van egy intelligens Adóra. Miután azonban a kémiai és biológiai evolúció valamennyi elmélete megköveteli, hogy az információ egyedül az anyagból és az energiából származhat (vagyis nem létezik Adó), levonhatjuk a következtetést, hogy a kémiai és biológiai evolúció (makroevolúció) valamennyi elméletének és koncepciójának HAMISNAK kell lennie. (ITT-1 és ITT-2 alkalmazása)

Az evolúciós elmélet az életet egyedül a fizika és a kémia síkján próbálja magyarázni. Az információ természeti törvényei kizárják a makroevolúció eszméjét, vagyis az őssejttől az emberig vezető fejlődés útját. Ha az információ természeti törvényei felől közeledünk, az evolúció rendszere az információ örökmozgójának (perpetuum mobiléjének) bizonyul, vagyis képtelenségnek.

Ezzel szemben megfigyelhető a mikroevolúció, vagyis az egy fajon belül végbemenő alkalmazkodási folyamat (pl. a Darwin-pintyek különböző csőrformája). Az ehhez szükséges információ konzekvens módon szintén nem az anyagban keletkezett, hanem azokon a programelágazásokon alapul, amelyeket a mindentudó Teremtő már előre látott.

A teremtéstörténet kilencszer egymás után hangsúlyozza, hogy az élet felfoghatatlan sokféleségét Isten nagyon specifikus módon teremtette meg: mindent „a maga neme szerint“ (Károli ford.) Itt sem látjuk nyomát az evolúciónak.

K6 következtetés:

Mivel az élet, mint olyan nem-anyagi mennyiség, az anyag nem hozhatta létre. Ebből levonhatjuk a következtetést: az anyagban nem zajlik olyan folyamat, amely az élettelentől az élet felé visz. A tisztán anyagi folyamatok nem vezethetnek élethez sem a Földön, sem valahol másutt a világmindenségben. (ITT-1 alkalmazása)

Az, ami egy élőlényben az élőt (vagy az életet mint jelenséget) adja, az információhoz hasonlóan szintén nem-anyagi jellegű. Ahogy a K6 következtetés mutatja, ennek az újfajta megközelítésnek a segítségével kizárható, hogy az anyagban spontán módon élet keletkezik. Ezért értelmetlen vállalkozás élet után kutatni más égitesteken.

Összefoglalás

Az információ természeti törvényei segítségével több, széles körben elterjedt elméletet sikerült megcáfolnunk, amelyek a következők:

 • a természettudományokban uralkodó, teljes egészében materialista gondolkodásmód,
 • az evolúció minden közkeletű elképzelése (kémiai, biológiai evolúció),
 • a materializmus (pl. a materialista emberkép),
 • az ateizmus.

Ezenkívül bebizonyítottuk, hogy:

 • léteznie kell egy Adónak (Teremtő, Isten), amint azt az információ természeti törvényei megkövetelik,
 • ennek az Adónak mindentudónak és öröknek kell lennie,
 • az Adónak mindenhatónak kell lennie,
 • szükségszerű, hogy az embernek legyen nem-anyagi komponense (lélek, szellem),
 • az általunk létrehozott információnak nem lehet az agyunk a forrása.

Ki az Adó, ki a Teremtő?

Most elérkeztünk egy fontos kérdéshez: ki a biológiai információ Adója, és kitől ered az élet? Az Atya Isten a teremtés feladatát a Fiára, Jézusra bízta, és ezért olvassuk ezt az Újszövetségben Jézusról (Kolossé 1,15-17): „Ő a láthatatlan Isten képe… Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok… minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn“. Így világunkban semmi sem létezik, ami nem az Úr Jézus által teremtetett. Ebbe ugyanúgy beletartozik a hatalmas kozmosz, mint minden egyes mikroba, hangya, zsiráf és minden ember.

Egy lélegzetelállító gondolat

Jézus öröktől fogva van, és Ő a menny Királya. Övé minden hatalom mennyen és földön (Máté 28,18). Az a férfi, aki a Golgota keresztjén meghalt, és ennek a világnak és minden életnek a Teremtője, egy és ugyanaz a személy! Fel tudjuk fogni ezt a lélegzetelállító gondolatot? Irántunk való kikutathatatlan szeretetéből engedte, hogy bűneinkért keresztre feszítsék, és nem tiltakozott azért, hogy feltárulhasson előttünk a menny ajtaja. Aki ezt elutasítja, mindent elveszít: „hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel?“ (Zsidók 2,3). Aki Őt elfogadja, megnyer mindent, mert Jézus ezt mondta: „aki hallja az én Igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van… átment a halálból az életbe“ (János 5,24). Kérj bocsánatot az Úr Jézustól minden bűnödért, hogy megállhass Isten ítélőszéke előtt, fogadd el személyes Teremtődnek és Megváltódnak, és kövesd Őt!

Dr. Werner Gitt
informatikus, nyugalmazott intézetigazgató és professzor