Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Traktate

Prof. Dr. Werner Gitt

Lehet JÉZUS nélkül is?

Jesus – an ihm scheiden sich die Geister, und an ihm scheiden sich auch Lebenswege. War er nur ein Religionsgründer unter vielen anderen, ein Sozialreformer oder ein vorbildlicher Mensch, der bereit war, für seine Idee zu sterben? Ja, dann können wir ihn getrost beiseitelassen.

Ist er aber Gottes Sohn, der vom Himmel kam, um uns durch Kreuz und Auferstehung das ewige Leben zu geben, dann hat er für uns die allergrößte Bedeutung. Würden wir ihn ablehnen, dann wäre das am Ende unserer Tage die größte Katastrophe, nämlich der Verlust des ewigen Lebens.

10 Seiten, Best.-Nr. 134-24

Dieses Traktat steht derzeit nur als Download zur Verfügung. Ab einer Bestellmenge von 1.000 Stück geben wir es für Sie gern in den Druck. Bitte wenden Sie sich an uns! / This tract is currently only available as a download. But we will gladly go to print for an order of 1,000 or more. Please contact us!


Lehet JÉZUS nélkül is?

Jézus – ha róla van szó, megoszlanak a vélemények és elválnak az életutak. Vajon csupán egy volt a sok vallásalapító közül, szociális reformer vagy példamutató ember, aki kész volt az eszméiért meghalni is? Ha ez így van, akkor nem kell túl sokat törődnünk vele. Ha viszont Isten Fia, aki a mennyből jött el hozzánk, hogy kereszthalála és feltámadása által megajándékozzon bennünket az örök élettel, akkor mindennél nagyobb a jelentősége számunkra. Ha elutasítanánk, akkor életünk végén a lehető legnagyobb katasztrófa érne utol minket: elveszítenénk az örök életet.

 • A muszlimok kizárólag Allahhoz fordulnak, Jézust mint Isten Fiát mereven elutasítják. Ezért nem is imádkoznak hozzá soha.
 • Jehova tanúi kizárólag Jehovához imádkoznak, Jézushoz soha.
 • A kanadai parlament ülésének megnyitásakor korábban Jézust hívták segítségül. Miután számos tiltakozás érkezett, Jézus nevét törölték, most már kizárólag Istenhez imádkoznak.
 • A farizeusok és az írástudók – Jézus kortársai – Jézus ellen fordultak, mert megbotránkoztak azon a kijelentésén, hogy Ő Isten Fia. Istenkáromlással vádolták, amikor „saját Atyjának nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel”(Ján os 5,18), és azon igyekeztek, hogy megöljék.

Ha arról van szó, kihez imádkozzunk, alig tudunk kiigazodni, akkora a zűrzavar. Ezzel szemben Isten Igéjében, a Bibliában világos feleletet találunk erre a kérdésre.

A Paraná hídja

Paraguayban egy rendkívül széles folyó partján jártam, ez volt a Paraná. Brazíliában ered, megközelítőleg 4.000 km hosszú, és az Uruguay folyóval együtt alkotja a Río de la Platát, amelynek óriási vízhozama 18.000 m3/s. A Paraná partján az az ember érzése, mintha egy hatalmas tó partján állna.

Képzeljük el, hogy Isten ennek a nagyon széles folyónak a túlsó partján van, és mi szeretnénk eljutni hozzá. A folyó sodrása olyan erős, hogy senkinek sincs annyi ereje, hogy átússzon a túlsó partra. Ezenkívül ebben a szándékunkban a krokodilok is megakadályoznának. Nincs tehát esélyünk elérni Istent. Ezért Isten épített egy hidat, és azt mondja: Építettem nektek egy hidat, amely elvezet hozzám. Ez az egyetlenegy van! Ha el akarsz jutni hozzám, ezt kell igénybe venned. Nincs másik út. Ennek a hídnak Jézus a neve.

Jézus az egyetlen, Isten által küldött Szabadító!

Jézus az egyetlen, Isten, vagyis az Atya által küldött Szabadító – ezt az Újszövetség sok helyen tanúsítja:

 • „Fiút fog szülni (Mária), te pedig majd Jézusnak nevezed, mert Ő fogja megszabadítani népét bűneiből” (Máté 1,21).
 • „Mert Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa” (János 3,17).
 • „Én (Jézus) vagyok az ajtó: ha valaki rajtam át megy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál” (János 10,9).
 • „Bizony, bizony, mondom nektek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe” (János 5,24).

Sokvallású társadalmunk számára óriási provokációt jelent, amit Jézus a János 14,6-ban mond: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam”. Azonban pontosan ez az egyértelműség Jézus „védjegye”.

Jézus Isten!

A létező legfontosabb kérdés, hogy Jézus Isten Fia-e vagy sem, mert a választól függ örök sorsunk. Erre még a legtekintélyesebb tudós is csak Isten Igéje által tud választ adni. A következő bibliai kijelentések (K1-5) tanúsítják, hogy Jézus Isten.

K1: Jézus hatalma: Ő bocsátja meg a bűnöket. Négy férfi odavitt Jézushoz egy bénát (Márk 2,1-12). A házban olyan sokan voltak, hogy megbontották a tetőt, és úgy eresztették le az ágyat, amelyen a béna feküdt. Jézus ezt mondta a betegnek: „Megbocsáttattak a te bűneid” (Márk 2,5). Ennek szemtanúja volt néhány írástudó, akik ezt gondolták magukban: „Hogyan beszélhet ez így? Istent káromolja! Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?” (Márk 2,7). Pontosan tudták, hogy a Biblia szerint egyedül Isten bocsáthat meg bűnöket. A logikus következtetés ez lett volna: tehát annak, aki itt áll előttünk, Istennek kell lennie!

K2: Jézus méltósága: Jézus ezt mondta a János 5,19-ben: „Bizony, bizony, mondom nektek: a Fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az Atya, mert amit Ő tesz, azt teszi a Fiú is, hozzá hasonló módon”. Jézus válaszának második fele, hogy amit az Atya tesz, azt a Fiú is meg tudja tenni hozzá hasonló módon, félreérthetetlenül azt mutatja, hogy Jézus Isten. Hiszen ki az, aki mindazt meg tudja tenni, amit Isten? Csak az, aki maga is Isten!

K3: Jézus imádata: A Biblia bizonyságtétele szerint csak Istent szabad imádni, sem angyalt, sem embert, még Máriát sem, még a szenteket sem (Jelenések 22,8-9)! Jézus sokféleképpen imádják. Ez egyértelműen igazolja, hogy Ő Isten:

 • A napkeleti bölcsek azért jöttek, hogy imádják Jézust: „Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt… és leborulva imádták őt” (Máté 2,2.11).
 • Amikor Istvánt megkövezték, így imádkozott Jézushoz: „Uram, Jézus, vedd magadhoz szellememet!” (Cselekedetek 7,59). Megnyílt szeme előtt az ég, látta Isten dicsőségét, és Jézust, amint Isten jobbja felől áll.
 • Amikor Tamás először látta a feltámadt Urat, kételkedett, valóban Jézus-e az, míg Ő meg nem engedte neki, hogy megérintse a kezén és az oldalán a sebeket. Ekkor felismerte Jézusban az Istent, és imádattal így kiáltott fel: „Én Uram és én Istenem!” (János 20,28).
 • A tanítványokról ezt olvassuk: „Azok pedig leborulva imádták őt (Jézust), majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe” (Lukács 24,52).
 • A Zsidók 1,6 szerint az egész angyalvilág Jézust imádja: „Imádja őt (Jézust) Isten minden angyala!” Sőt minden mennyei és földi teremtmény a Bárányt (= Jézus) dicséri és imádja: „Minden teremtmény a mennyben és a földön, a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondta: A trónon ülőé és a Bárányé az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké!” (Jelenések 5,13).

K4: Jézus örök létezése és teremtői munkája: János evangéliuma így kezdődik: „Kezdetben volt az Ige, és az Ige Istennél volt, és az Ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött” (János 1,1-3). Még világosabban felismerjük, hogy Jézus azonos Istennel, ha az Ige szó helyébe Jézus nevét tesszük, hiszen ugyanitt a 14. vers azt mondja, hogy Jézus az Ige. Az előző mondatokat így is írhatnánk:

„Kezdetben volt Jézus, és Jézus Istennél volt, és Jézus Isten volt. Jézus kezdetben Istennél volt. Minden Jézus által lett, és Jézus nélkül semmi sem lett, ami létrejött.”

K5: Jézus istenségének további igazolásai:

Róma 9,5: „Krisztus... Isten mindenek felett: áldott legyen mindörökké. Ámen”. Azt a kijelentést, hogy Jézus Isten, az ámen még inkább megerősíti!

1János 5,20: „Ő az igaz Isten és az örök élet”. Tehát Jézus maga Isten, és Ő személyesen az örök élet!

A Zsidók 1,8 idézi a Zsoltár 45,7 szövegét: „Trónod Istentől való, mindörökké megmarad”, és közvetlenül Jézusra vonatkoztatja: „A Fiúról így szól (a Zsoltár 45,7): A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája”.

Jelenések 1,8: Ki mondja ezeket a szavakat: „Én vagyok az Alfa és az Ómega, így szól az Úr Isten, aki van, és aki volt, és aki eljövendő: a Mindenható”? Az Úr szól így, akinek visszajövetelét várjuk, és ez egyértelműen Jézus! Így Jézus az „Úr Isten”! Jézus a „Mindenható”! Jézus az „Alfa és az Ómega”, Ő a kezdet és a vég!

Jelenések 15,3: Egy Istent dicsőítő ének a Jelenések könyvében Jézust mindenható Úr Istennek nevezi: „…énekelték... a Bárány énekét: Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úr Isten!”

Jézus nélkül nincs Istenünk és Atyánk!

Egyesek úgy gondolják, elég, ha az Atya Istenben hisznek, és hozzá imádkoznak. De tanítja ezt a Biblia? Néhány igehely hitelesen eligazít bennünket ebben a kérdésben:

 • „…hogy mindenki úgy tisztelje a Fiút, ahogyan az Atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a Fiút, az nem tiszteli az Atyát sem” (János 5,23).
 • „Aki tagadja a Fiút, azé nem lehet az Atya sem. Aki vallja a Fiút, azé az Atya is” (1János 2,23).
 • „Aki hisz őbenne (= Jézusban), az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz (őbenne), már ítélet alatt van, mert nem hitt Isten egyszülött Fiának nevében” (János 3,18).

Jézus nélkül nem lehet örök életünk!

Az Atya Istenhez és a mennyországba csak az Úr Jézus által juthatunk el. Maga Isten volt az, aki úgy rendelkezett, hogy az örök életet csak Jézus által nyerhetjük el. Ezért olvassuk a Róma 3,25-ben: „Őt (az Úr Jézus Krisztust) rendelte Isten... azoknak, akik hisznek”. Az Újszövetség hangsúlyozza:

 • Jézus az egyetlen út, amely elvezet az Atyához: „Én (Jézus) vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam” (János 14,6).
 • Jézus az egyetlen közbenjáró az Atya Isten és köztünk: „Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus” (1Timóteus 2,5). Ilyen feladatot sem Mária, sem a szentek nem kaptak Istentől.
 • Jézus az egyetlen Üdvözítő: „…és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk” (Cselekedetek 4,12).

Szögezzük le: ahhoz, hogy eljussunk Istenhez és a mennyek országába, Jézusra van szükségünk! Más lehetőség erre nincs. Így a címben feltett kérdésre, hogy lehet-e Jézus nélkül is, egyértelműen NEM a feleletünk. A többi úgynevezett megváltó nem rendelkezik az ehhez szükséges minősítéssel, és így csak és kizárólag Jézus jön szóba mint Szabadító.

Hogy kelhetek át a hídon?

Térjünk vissza a bevezetőben említett Paraná-hídhoz, és képzeljünk el egy vándort, aki meglátja a nagy hidat, és rajta a feliratot: Jézus. Hallomásból tudja, hogy állítólag vannak más hidak is. Elindul a folyó partján, és talál néhány stéget, rajtuk ilyen feliratok vannak, mint: iszlám, hinduizmus, buddhizmus, jehovizmus. Úgy tűnik, mintha el lehetne jutni rajtuk a túlsó partra, de néhány méter után véget érnek, nem visznek át a széles folyón. Végül a vándor az egyetlen igazi hidat veszi igénybe.

A János 16,9-ben Jézus a létező legnagyobb hibáról beszél, amelyet sokan elkövetnek, vagyis azt: „hogy nem hisznek énbennem”. Ez a bűn jellegénél fogva kizár Isten országából, de te elkerülheted úgy, hogy még ma – jelképesen szólva – átkelsz a Jézus-hídon, vagyis imádságban Istenhez fordulsz, és Jézus követője leszel. Legyen az alábbi imádság a te imádságod, és fordulj vele a megváltó Jézushoz:

Úr Jézus Krisztus, felismertem, hogy elveszett vagyok, mert mostanáig nélküled éltem és cselekedtem. Ezt őszintén bánom, és most hozzád kiáltok segítségért. Bocsásd meg, kérlek, az életem minden bűnét! Az eddigi életmódom elhibázott volt, mert nélküled éltem, de most szeretnék a követőd lenni. Kérlek, lépj be az életembe! Add, hogy örömöm teljen Igéd, a Biblia olvasásában, egyre jobban megismerhesselek, és amit megértettem, azt a gyakorlatban is alkalmazhassam. Legyél te mindig mindenben az Úr! Szívből köszönöm, hogy megszabadítottál a bűneimtől, és most általad Isten gyermeke lehetek. Ámen.

Dr. Werner Gitt
informatikus, nyugalmazott
intézetigazgató és professzor