Wir verwenden Cookies, um die Benutzerfreundlichkeit dieser Webseite zu erhöhen (mehr Informationen).

Manfred Röseler

Het beste geschenk

Weihnachten, das bekannteste und größte christliche Fest, ist für viele ein Feiertag ohne wirklichen Sinn. Manfred Röseler weist darauf hin, dass die Bedeutung von Weihnachten in Jesus Christus liegt. Die vielen Geschenke, die an Weihnachten gemacht werden, sind nichts im Vergleich zu dem Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Die Menschheit war hoffnungslos mit Sünde verschuldet, aber Gott hat den Menschen ein Geschenk gemacht: Die absolute Sündenvergebung in Jesus Christus.

"Bei aller Weihnachtsfeierlichkeit übersehen wir oft, dass es nicht in erster Linie um ein nettes Miteinander geht, sondern um die Erlösung von Sünde und um eine neue Beziehung zu Gott. Darum möchte ich fragen: "Haben Sie das große Geschenk Gottes schon angenommen?" Wenn ja, dann haben Sie allen Grund, mit Freuden Weihnachten zu feiern."

6 Seiten, Best.-Nr. 31-27, Kosten- und Verteilhinweise | Eindruck einer Kontaktadresse


Het beste geschenk

Kerstfeest is voor veel mensen een feest van contact, van gezin en een aanleiding om elkaar een plezier te doen. Voor anderen is kerstfeest een feest van de eenzaamheid, voor sommigen zelfs van vertwijfeling. Het getal van de zelfmoordpogingen gaat elk jaar met kerst omhoog. Deze verdrietige balans laat zien dat velen de ware zin van kerst niet kennen.

Kerst wijst op het geschenk dat God ons aanbiedt

Alles wat wij elkaar kunnen geven, is in werkelijkheid maar weinig vergeleken met het grote geschenk dat God voor ons bereid heeft. De waarde van dit geschenk is onmetelijk voor ons. Het maakt ons hele leven nieuw, rijk en waardevol.

God ziet onze wensen, verlangens en behoeften. Hij kent onze sterke en zwakke kanten. Hij weet ook hoe ons contact met Hem eruit ziet. Hoe zou u uw relatie met God beoordelen? Is dat in orde of is er een zonde in ons leven, die u van God scheidt?

Schulden bij een bank kunnen we meestal in termijnen binnen afzienbare tijd terug betalen. Sommige mensen doen oprecht veel moeite om goede werken te doen en Gods geboden na te leven. Maar onze schuld voor God kunnen we daarmee niet wegdoen. Zelfs dan, als er iemand vanaf vandaag nooit meer zou zondigen, zouden er altijd nog zonden uit het verleden zijn die hem van God scheiden.

In Jesaja 59 vers 2 lezen wij: ‘Onze ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God’. En in 1 Korinthe 6 vers 9 staat er: ‘Weet u niet, dat onrechtvaardigen Gods koninkrijk niet zullen beërven?’ Zonder verzoening van onze zonden kunnen wij niet in de hemel komen. Op ons wacht na de dood, de plaats van de straf, de eeuwige verdoemenis.

Het grote geschenk dat God ons aanbiedt, is de vergeving van onze zonden. Hij wil ons graag van het oordeel ‘eeuwige verdoemenis’ bevrijden (vergelijk Openbaring 20:15). Hij wil ons graag tot Zijn kinderen en tot erfgenamen van Zijn rijk maken. Maar hoe kan dit gebeuren? God kan niet onze zonden door de vingers zien en net doen alsof die er nooit geweest zijn. Dan zou Hij niet rechtvaardig zijn. De enige weg tot onze redding is dat onze zonden worden vergeven en precies daarvoor zond God Zijn Zoon, Jezus Christus, naar deze aarde.

Kerst herinnert ons aan de geboorte van de Heer Jezus, 2000 jaar geleden in Bethlehem

De Heer Jezus werd een Mens als wij. Maar het was niet zomaar een gewoon mens. Hij was de enige Mens die zonder zonde was. Hij leidde een leven zonder zonde. Hij deed nooit een zonde. In plaats daarvan predikte Hij de mensen het evangelie, genas zieken en deed veel goede dingen. Zijn wonderen bevestigen dat Hij de in het Oude Testament aangekondigde Redder is.

Hoewel de Heer Jezus onschuldig was, werd Hij ter dood veroordeeld. Hij had de dood niet verdiend. Maar in Zijn sterven op het kruis van Golgotha nam Hij de schuld plaatsvervangend op Zich van een ieder die in Hem wil geloven. Hij betaalde de totale schuld die wij bij God hebben. God accepteerde dit offer. Na drie dagen wekte Hij Hem op uit de dood en nam Hem iets later tot Zich in de hemel. De Heer Jezus leeft ook vandaag.

De reden waarom de Heer Jezus op aarde kwam, wordt in Mattheüs 1 vers 21 uitgelegd:

‘Zij (Maria) nu zal een Zoon baren en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk behouden van hun zonden’.

De Heer Jezus kwam naar deze aarde en werd Mens om ons met God te verzoenen.

Met Kerst gaat het niet in eerste instantie om een gezellig samenzijn, maar om onze relatie met God. Door de Heer Jezus kunnen wij van onze zonden bevrijd worden. We kunnen vergeving ontvangen en kinderen van God worden. We mogen de zekerheid in ons hart hebben dat wij eenmaal in de hemel zullen zijn. Dat is een groot geschenk!

Ik wil u graag vragen: ‘Hebt u dit geschenk al aangenomen?’ Zo ja, dan hebt u alle reden om met vreugde kerstfeest te vieren. Als het beste geschenk nog niet uw geschenk is: neem het dan toch vandaag in ontvangst. Daarover lezen we in Handelingen 3 vers 19:

‘Hebt dan berouw en bekeert u, opdat uw zonden worden uitgewist’.

In het gebed kunt u met de Heer Jezus spreken en Hem al uw zonden belijden die u kent. Vraag Hem om vergeving voor al uw zonden die u nog weet. Hij vergeeft ze u graag. Maar blijf niet daarbij staan. Zegt u ook tegen de Heer Jezus dat u Hem helemaal wilt vertrouwen en dat Hij het gezag over uw leven mag overnemen. Nodig Hem uit om in uw leven te komen en de verdere leiding van uw leven over te nemen. Als u uw leven de Heer Jezus toevertrouwt, wordt u een kind van God (vergelijk Johannes 1 vers 12).

Nadat u zoals hierboven gebeden hebt, kunt u de Heer Jezus daarvoor danken dat Hij voor uw zonden gestorven is, en dat Hij u alles heeft vergeven en u een nieuw, eeuwig leven geschonken heeft. Op deze manier mag u ervaren dat Gods geschenk het beste geschenk is dat er bestaat.

Manfred Röseler